TebliğlerKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli müşterilerimiz ve çalışma ortaklarımız,
6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; şirketimiz sizlerin kişisel verilerini kaydedecek, işleyecek, güncelleyecek ve mevzuat gereği, gerekmesi halinde 3. Kişilere açıklayacak  olup bu ve benzeri hususlarda  şirketimiz veri sorumlusudur.
6998 sayılı yasa kapsamında  kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,İşlenen kişisel verilerinizin  kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,  yasanın 11 inci maddesinde  sayılan diğer haklarınız konusunda   bilgileri tarafınıza sunarız.

 Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

 Kişisel verileriniz, şirket genel müdürlüğümüz ve /veya bölge müdürlüklerimiz ve herhangi bir yer ile sınırlı olmaksızın çalışanlarımız aracılığıyla tarafınızdan  alınması ile, ya da   işin niteliği gereği kurum ve kuruluşlar  nezdindeki bilgileriniz aracılığıyla  toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerinizin  Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  Ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz  sizlerle gerçekleştirdiği çalışmaları sırasında gerek yasal  zorunluluk olarak gerekse aramızdaki sözleşme ve/veya işin niteliği gereği ; tarafın açıkça belirlenmesi, daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verilmesi/ sözleşme şartlarının yerine getirilmesi için   tarafınıza açık adres, kimlik bilgileri, vergi numarası , ticaret sicil bilgileri  ve benzeri bilgileri  kaydetmek, kağıt  üzerinde ve/veya elektronik ortamlarda gerçekleştirilecek işlemlerde düzenlemek, yasal düzenlemeler uyarınca adli ve idari yerlerce(mahkemeler, vergi dairesi müdürlükleri, Masak ve benzeri kurum ve kuruluşlar)  öngörülen bilgi saklama, paylaşma ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla verileriniz işlenecek ve  yurtiçi/yurtdışı olmak üzere  yasal olarak zorunlu kılınan kurum ve kuruluşlara(mahkemeler, vergi dairesi müdürlükleri,  Masak  ve benzeri kurum ve kuruluşlar),  çalışanlarımıza, hizmet aldığımız/sunduğumuz çalışma ortaklarımız olan kişi/kurum ve kuruluşlara  aktarılabilecektir.

6998 sayılı yasa ile tarafınıza tanınmış olan haklar

-7.madde kapsamında işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini tarafımızdan talep edebilirsiniz. Bu halde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
-11.made kapsamında, tarafımıza başvurarak kendiniz ile ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  
haklarına sahip olduğunuzu , siz değerli müşterilerimiz ve çalışma ortaklarımızın veri güvenliğinin sağlanmasına  üst düzeyde önem verdiğimizi ve bu doğrultuda özveriyle hareket  ettiğimizi bilgilerinize sunarız.